//(c) Wojciech Mamak
// bezprzewodowa stacja monitorowania pyłu zawieszonego PM10, PM2.5
// ESP8266 + Plantower 1003 + DHT22
// wersja testowa, rzeczywiście działająca może się różnić parametrami
// automatyczna aktualizacja oprogramowania (OTA)
// Smog Pszów
#include <Arduino.h>
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "ESP8266HTTPUpdate.h"

#define WERSJA "016" //wersja programu
#define LEN 31 //długość wiadomości dla PMS1003 32 bajty
//#define SETPIN 3
#define DHTPIN 4 // pin DHT22
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const unsigned long czasuspienia = 300; //czas pomiedzy pomiarami w sekundach
const unsigned long CZAS_START = 15000; // czas od wlaczenia do startu pomiaru [ms]
const unsigned long CZAS_PAUZA = 3000 ; // pauza pomiedzy powtorzeniami pomiaru [ms]

#define adresSerwera "nazwaserwera.pl"
#define portSerwera    80
#define AP_SSID "nazwa_sieci"
#define AP_PASSWORD "haslo_sieci"

//dla ułatwienia obliczyłem komendy dla PMS1003 / PMS3003
const byte wakeup[7] = {0x42, 0x4d, 0xe4, 0x00, 0x01, 0x01, 0x74};
const byte sleep[7] = {0x42, 0x4d, 0xe4, 0x00, 0x00, 0x01, 0x73};
const byte active[7] = {0x42, 0x4d, 0xe1, 0x00, 0x01, 0x01, 0x71};

unsigned char buf[LEN];

float t=0;
float h=0;


static int PM01Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static int PM25Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static int PM10Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static int PMa01Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static int PMa25Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
static int PMa10Val[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

static int tPM01Val = 0;
static int tPM25Val = 0;
static int tPM10Val = 0;
static int tPMa01Val = 0;
static int tPMa25Val = 0;
static int tPMa10Val = 0;


static unsigned long licznikczasu;
static int licznik;

char sprawdzSume(unsigned char *buf, char leng) //sprawdzanie sumy kontrolnej z PMS1003
{
 char receiveflag = 0;
 int receiveSum = 0;
 for (int i = 0; i < (leng - 2); i++) {
  receiveSum = receiveSum + buf[i];
 }
 receiveSum = receiveSum + 0x42;
 if (receiveSum == ((buf[leng - 2] << 8) + buf[leng - 1])) 
 {
  receiveSum = 0;
  receiveflag = 1;
 }
 return receiveflag;
}

void setup() {

 Serial.begin(9600);  
 Serial.setTimeout(1500);  
 Serial.println(WERSJA);

 pinMode ( DHTPIN, INPUT_PULLUP );
 dht.begin();

 delay(1000);
 Serial.write(wakeup, sizeof(wakeup));
 delay(200);
 Serial.write(active, sizeof(active));
 licznikczasu = millis();
 licznik = 0;
}


void dodajpomiar(int i)
{
 PM01Val[i] = tPM01Val;
 PM25Val[i] = tPM25Val;
 PM10Val[i] = tPM10Val;
 PMa01Val[i] = tPMa01Val;
 PMa25Val[i] = tPMa25Val;
 PMa10Val[i] = tPMa10Val;

}void wifiConnect() //laczenie z sieci wifi
{
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin ( AP_SSID, AP_PASSWORD );
 while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
  delay ( 1500 );
   if(millis()>120000) ESP.restart();
 }
}

//wysyłanie wyników przez HTTP/POST
void wyslijPomiar(int d1, int d2, int d3, int d4, int d5, int d6, float d7, float d8)
{
 WiFiClient client;
 while (!client.connect(adresSerwera, portSerwera)) {
  wifiConnect();
 if(millis()>120000) ESP.restart();
 }
 bool aktualizuj=false;
 String url = "";
 url += "/plik.php?d1=" + String(d1);
 url += "&d2=" + String(d2);
 url += "&d3=" + String(d3);
 url += "&d4=" + String(d4);
 url += "&d5=" + String(d5);
 url += "&d6=" + String(d6);
 url += "&d7=" + String(d7);
 url += "&d8=" + String(d8);
 url += "&d9=" + String(WERSJA);
 client.print(String("POST ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + String(adresSerwera) + "\r\n" +
        "Connection: close\r\n" +
        "Content-Length: 0\r\n" +
        "\r\n");
 delay(100);
 while (client.available()) {
  String line = client.readStringUntil('\r');
 
 if(line.indexOf("Wersja") >=0) //sprawdzanie wersji
  { 
   String wersja=line.substring(8,11);
   if (wersja!=WERSJA)
   {
    aktualizuj=true;
        } ; 
 }//sprawdzanie wersji

 if(aktualizuj) // aktualizacja
 {
  Serial.println("Aktualizacja..."); 
    ESPhttpUpdate.update(adresSerwera, portSerwera, "/firmware.bin");
    delay(500);
    client.stop();
    ESP.restart();
 }
   
  }
  client.stop();
   Serial.println("Dane wyslane");
}


void transmisja(unsigned char *thebuf) //odczyt aktualnych wartosci z PMS1003
{
 tPM01Val = ((thebuf[3] << 8) + thebuf[4]);
 tPM25Val = ((thebuf[5] << 8) + thebuf[6]);
 tPM10Val = ((thebuf[7] << 8) + thebuf[8]);
 tPMa01Val = ((thebuf[9] << 8) + thebuf[10]);
 tPMa25Val = ((thebuf[11] << 8) + thebuf[12]);
 tPMa10Val = ((thebuf[13] << 8) + thebuf[14]);
}


void sortujint(int tablica[], int rozmiar) {
 for (int i = 0; i < (rozmiar - 1); i++) {
  for (int j = 0; j < (rozmiar - (i + 1)); j++) {
   if (tablica[j] > tablica[j + 1]) {
    int t = tablica[j];
    tablica[j] = tablica[j + 1];
    tablica[j + 1] = t;
   }
  }
 }
}


void oblicz()
{
 sortujint(PM01Val, 10);
 sortujint(PM25Val, 10);
 sortujint(PM10Val, 10);
 sortujint(PMa01Val, 10);
 sortujint(PMa25Val, 10);
 sortujint(PMa10Val, 10);


 // obliczanie sredniej z 6 pomiarów
 int d1 = (PM01Val[2] + PM01Val[3] + PM01Val[4] + PM01Val[5] + PM01Val[6] + PM01Val[7]) / 6;
 int d2 = (PM25Val[2] + PM25Val[3] + PM25Val[4] + PM25Val[5] + PM25Val[6] + PM25Val[7]) / 6;
 int d3 = (PM10Val[2] + PM10Val[3] + PM10Val[4] + PM10Val[5] + PM10Val[6] + PM10Val[7]) / 6;
 int d4 = (PMa01Val[2] + PMa01Val[3] + PMa01Val[4] + PMa01Val[5] + PMa01Val[6] + PMa01Val[7]) / 6;
 int d5 = (PMa25Val[2] + PMa25Val[3] + PMa25Val[4] + PMa25Val[5] + PMa25Val[6] + PMa25Val[7]) / 6;
 int d6 = (PMa10Val[2] + PMa10Val[3] + PMa10Val[4] + PMa10Val[5] + PMa10Val[6] + PMa10Val[7]) / 6;

 float d7 = h;
 float d8 = t;


 wyslijPomiar(d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8);

}

void loop() {
 tPM01Val = 0; //tymczasowe dane dla pojedynczego odczytu
 tPM25Val = 0;
 tPM10Val = 0;
 tPMa01Val = 0;
 tPMa25Val = 0;
 tPMa10Val = 0;


 if (Serial.find(0x42)) { //wykrycie transmisji z PMS1003
  Serial.readBytes(buf, LEN);

  if (buf[0] == 0x4d) {

   if (sprawdzSume(buf, LEN)) { //spr. czy suma kontrolna sie zgadza
    transmisja(buf); // odczyt danych do tymczasowych zmiennych
   }
  }

 } //koniec odczytu 0x42


 if (millis() > 120000) // jesli nie ma reakcji przez 2 minuty - restart
 {
  ESP.deepSleep(czasuspienia * 1000000);
 }


 //zapis pojedynczego pomiaru
 if (millis() > CZAS_START && millis() - licznikczasu >= CZAS_PAUZA && tPM01Val > 0)
 {
   float wilg = dht.readHumidity();
   float temp = dht.readTemperature();
   //czasem jest problem z odczytem z DHT22 (NaN) wiec przy okazji 10 prob
   if (!isnan(temp))
    t=temp;
   if (!isnan(wilg))
    h=wilg;

  dodajpomiar(licznik); //zapis pojedynczego pomiaru do tablicy
  licznikczasu = millis();
  licznik++;
 }


 if (licznik >= 10) // po 10 odczytach wyslij dane i zasnij
 {
  oblicz(); //oblicza srednie i wysyla dane
  delay(250);
  //uspienie PMS1003
  Serial.write(sleep, sizeof(sleep)); 
   delay(100);

  //uspienie esp8266
  long czasusp = (czasuspienia * 1000) - millis();
  if (czasusp < 10000) czasusp = 10000;
  // zakładam czas uśpienia w mikrosekundach minus czas jaki zajęło wykonanie pomiaru
  Serial.println("Odczyt zakonczony, uspienie esp8266");
  ESP.deepSleep(czasusp * 1000);

 }}